Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży “Robaczek Próchniaczek”

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży “Robaczek Próchniaczek”. Konkurs trwa podczas Pikniku Rodzinnego z Zębową Wróżką. Ogłoszenie wyników nastąpi zaraz po kinie plenerowym 01.09.2019, około godziny 17:40.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Robaczek Próchniaczek”

1. Organizatorem konkursu jest Przyjazna Stomatologia 
2. Konkurs rozpoczyna się 01.09.2019 o godz 11:00 i trwać będzie do 01.09.2019 do godz 17:30, podczas Piknik Rodzinny z Wróżką Zębuszką
Temat prac konkursowych brzmi: „Robaczek Próchniaczek”.
3. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież bez ograniczeń wiekowych.

Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć u organizatora w dniu trwania konkursu, podczas Pikniku Rodzinnego z Zębową Wróżką: Przyjazna Stomatologia Łódź, Centrum Medyczne Radogoszcz, ul Herlinga-Grudzińskiego 41a.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Robaczek Próchniaczek”
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, i numer telefonu kontaktowy do opiekunów. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po projekcji filmu, zaplanowanego kina plenerowego, podczas Piknik Rodzinny z Wróżką Zębuszką
4. Nagrodą główną w konkursie jest voucher o wartości 100zł do Przyjaznej Stomatologii,
5. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie, trzecie i czwarte miejsce. Nagrodami będą: akcesoria do pielęgnacji zębów, bony upominkowe o wartości 70zł i 50zł.
6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas Pikniku Rodzinnego z Zębową Wróżką, w gabinetach stomatologicznych Przyjazna Stomatologia oraz na opublikowanie fotografii prac na portalu społecznościowym i na stronie internetowej Przyjaznej Stomatologii.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.przyjaznastomatologia.com oraz na FB #Przyjaznastomatologiałódź i #Przyjaznastomatologiapabianice
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.